پس چرا بین
  • پس چرا بین

پس چرا بین

9,000تومان
مالیات 9,000تومان

بررسی اجمالی

هَرْ ُامِيْدِيْ كِهْ دِرِمْ أزْ آيِهْ          جاوِ ُامِيْدْوارِيْمْ أزْ خُدايِهْ

هَرْ ُامِيْدِيْ كِهْ دِرِمْ أزْ آيِهْ          جاوِ ُامِيْدْوارِيْمْ أزْ خُدايِهْ

کِسِيْ کِهْ جِيْ کِتابِ مِيْ‌نِيْسِهْ هِيْچْ قَصْدُ نِيَّتِيْ هِيْچْ کَسِ‌بيْ نِدِرِهْ فَقَطْ بُگُوچِّيِهْ گَپُونِشْ آرُومُ و دُوسْتُونِهْ جانايِيْ کِهْ طَرَفْدارِ حَقِّنْدِهْ قُولِ خُدا پِيْغُمْبَرْ (ص) بِزَنِهْ، بَلْکَمْ إيْ نِخِهْ جِيْ مُشْگِلْ کِهْ چُوما نَظَرِهْ گُوجِيْلِهْ آمّا باأهَمِّيَّتِ مَنْطَقِهْ‌يِ سِيادِنِهْ کِهْ مِنِشا واتَنْ بَعْضِيْ کِيُونِهْ شايَدْ أکْثَرِ کِيُونِهْ تِيْتِيِّهْ‌يُونْ فِرِيْ مُونِهْ فَرْقْ آنِيْيَنْ رَسْمِيُّونْ عادَتْ گِرْدِسْتِيْ، حَقْ‌کُشِيْ تِيْتِيِّهْ طِرِفِيْ هَمِهْ پِيِهْ مايُونْ مُونِهْ مالِ أمْوالِ وَ إرْثُ و مِيْراثِ را عادِيِ بَلْکَمْ بِيْيَنْ بُتُونُومْ جَوُونُونْ بِيْ جِيْ مُشْگِلْ بِهْ مُرورِ زَمُونْ مَرْدُمُونْ مُونِهْ بِيْنِ بِبَرُومْ، بَعْضِيْ پِيِهْ مايُونِيْيُونْ بِرايُونْ حالِّيِهْ يَرُومْ کِهْ مُوگُو قُولِ خُدا پِيْغُمْبَرِ «ص» حَقْ حَقُدارِ بِرَسِهْ تا هَمِهْ مَرْدُمِ خِيالْ راحَتبِیهْ، هَنْديْيَرِ کِنارِهْ صُلْحُ و صَفا بِيْ زِنْدِيْ بِيَرِنْدِهْ، جِيْ نِعْمَتُونْ‌ بِيْ‌حَدُّ و حِسابِيْ کِهْ خُداوَنْدْ بِهْ خاطِرِ رِفاهِ حالِ چُوما مَردُمْ کِهْ خُدا چُوماشْ جُزوِ أشْرَفِ مَخْلُوقاتِ خُوشْتَنَرِشْ قَرارْ بِدايْ إيْدِهْ کُلِّ جا نِدارُونْ را کِهْ جانا إخْتيارِهْ بِچِّيِّهْ تا هَمِهْ بُتُونِنْدِه إسْتِفادِهْ عادِلُونِهْ بِبَرِنْدِهْ تا عِدالَتْ بِدُونِ ظُلْمُ و زُورُ و حَقْ‌کُشِيْ هَمِهْ نَفَسِ‌کَشُونْ را بَرْقَرارابِهْ مَخْصُوصاً آما مَردُمْ کِهْ ظُلْمُ و زُورُ و خُورُ و بَدْ هَمِيْ هَنْدِيْيَرِ خُو تَشْخِيْصْ آنْدُومْ نَبايَدْ بِيْيَنِهْ إتِّفاقُونْ جِيْ رِوُنِيْ کِهْ قَرْن وِيْسْتِ يِکِ دِهْ دِرُومْ مِگْذَرُدنومْ بِگِنِهْ.


هـر اميـدي که ‌من دارم خداست       مي توان اميدوارش باشم اوست
نويسنده‌ي کتاب هيچ قصد و نيّتي با هيچ‌کسي نداشته، فقط بدين‌وسيله خواسته است دردودل مردم منطقه را با طرفداران حق و صلح و صفا در ميان گذاشته شايد بتوان مشکلي که به نظر جزئي مي‌باشد ولي بااهميت، نه در اين منطقه، شايد در کُل دنيا فرق گذاشتن پدر و مادر بين فرزندان دختر و پسر را به مرور زمان از ياد و خاطره ها دور نمائيم تا حق به حق دار رسيده با خيال راحت در صلح و صفا در کنار همديگر زندگي نماييم و از نعمت‌هاي بي حدّ و حسابي که خداوند در اختيار تمامي جانداران از جمله ما انسان‌ها که خداوند ما را اشرف مخلوقات خود قرار داده است و در قرن بيست‌ويکم زندگي مي‌کنيم و خوب و بد را تشخيص مي دهيم اين اتفاقات نبايد رخ دهد.

دسته بندی
شعر
قطع کتاب
رقعی

نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید