منظومه جمیله و جمال
  • منظومه جمیله و جمال

منظومه جمیله و جمال

8,000تومان
مالیات 8,000تومان

بررسی اجمالی

بخشی از کتاب منظومه جمیله و جمال 

بخشی از کتاب منظومه جمیله و جمال 

اول دفـتــــر بـه نـام پـاك حـــق خــالـق ايـن آسمــان نُـه طـبــق

ايـزد غفـــار و رحمــان و رحـيـم عــادل و دادار و جـبــار و كــريم

عـــالـم و دانـا بـه عـلم مــايـكـون نـاظـــر و بيــنا بـه اســرار درون

بـرهمه يْ سـّر و علن بـاشـد بصـيـر بـرهمه يْ اخـبــار پنهــانـي خـبـيـر

حاكم ارض و سماوات و فـلك خـالـق جـن و پـري، انس و ملك

اكـبـر و اعـظم خـــداونـد جـلـيل سرفـرازان بـردرش خـوار وذليـل

بـر در درگـــاه پـاك كــــبـريـا تـاج داران جملگي بـي مـدعـــا

بـرهمـه پيـدا و بـر هـركس نهـان بـرهمه مشفـق بـه هـركس مهـربان

از تمـــام خـلـق عـــالم بـي نيـــاز خـلق را بـر او نيـــازي بس دراز

ملجـاء درمــانـدگـــان بــي پنـــاه مــرجـع امّيـــد بـر اهـل گــــناه

هم خـداونـد كـريم و دست گيـر هم خـطـا بخـشنـده ي پـوزش پـذيـر

كـار بـد در پـرده را بيــنـد بـه علم تـوبـه كـاران را بـبخـشايـد بـه حـلم

روشني بخشنده ي خـورشيد و مـاه ايـن يكي را شـب بـرآرد وان پگاه

قـــادر دانـا و  حـــيّ جــــــاودان چـيـره و غالـب بـر اقـطـار جهــان

خالق و رزاق بـرهـر چـيـز و كس آدمي و وحشـي و مـور ومگس

سـربـه سـر دنيـا نعيم خـوان اوسـت يـار و بـيگانـه همـه مهمـان اوسـت 

خـوان نعمت را گشـوده بـر جهـان بـرمطـيع و عاصـي داراي جـان

روزي خـود مــي خـورد درهـرديـار آدمي و مـرغ وكـرم و مـور و مـار

چـون بخـواهـد آن خـداونـد جـلـيل آتشـي را مـي كنـد گل بـر خـليل 

مـي دهـد دربـحـر بـر مـوسـي نجـات بهـر فـرعـون نيـز درخشكي ممات

بـرســرمفـلس گـذارد تـاج بخـت شـاه را بـرخاك انـدازد زتخـت

يـوسفـي را مي دهـد در قـعـر چـاه عـزت مصـري وتـاج وتخـت و جــاه

در زميـن هفتميـن درتخـتــه سنگ كرم را از چنــد بـرگ سبـز رنگ

مي رسانـد روزي از آن بـارگـــاه تـا مگـر آينـد گمـراهان بـه راه

مي كنـد پيـدا و مي سـازد زسنگ لعل هـاي پـر بهـا و رنگ رنگ

نطـفــه اي از صلـب آرد در شكم بـعـد از آن بـا جـفـت پيـوندد بـه هم 

كــودكـي از ايـن دو پيــدا آورد مـدتـي ديگــر بـه دنيـــــا آورد

ماهـرويي سازدش شيـريـن سخـن سـرو بـالايـي كنــد سيمين بـدن

از هــزاران نـوع خـلـق عـالمـي لطف مخصـوصش بـود بـر آدمي

نـوع انسان را بـه عقل اعـزاز كـرد وز دگــرمخـلوقشان ممتاز كـرد


دسته بندی
اجتماعی
شعر

نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید
70 قاعده ی فقهی
آشنایی با اصول فقه
آکوردهای گیتار
از ناگفته‌های فساد اداری تا کیفیت زندگی کاری
به وقت چشم های تو
تغذیه، تحصیل، تحرک