کتاب پيشرو که از منبع معتبر انگليسيزبان و با بهرهمندي از مراجع و مستندات فارسي به قلم صاحبان رأي و انديشه پيرامون «درد و درمان» ترجمه و تدوين گرديده، به واکاوي اين پديدهي اجتنابناپذير بشر از ديدگاههاي گوناگون پرداخته است و رهنمودها و توصيههاي سازنده و اثر بخشي را بدو به عمل آورده تا ضمن نگرشي جديد با اين بخش از زندگشاش روياروي گردد.

اثر حاضر که بدون گزافگويي، در نوع خود، از بداهت و جامعيت ويژهاي برخوردار است، براي خيل عظيمي از همميهنان، ميتواند مفيد باشد تا درد را بشناسند، به مداوا بکوشند و از تأثيرات دارويي، عوارض جانبي، نقش مواد غذايي، ميوهها و سبزيها در دردزدايي و اهميت مراکز (کلينيکها)ي درد به نيکي آگاه شوند.

جا دارد در اهتمام به ترجمه و تدوين اين کتاب، از استاد سخن سعدي ياري جويم که ميفرمايد:

به راه باديه رفتن به از نشستن باطل                    و گر اميد نيابم، به قدر وسع بکوشم

گفتني است که به منظور افزايش گنجينهي «واژگاني» خوانندگان گرانقدر، در پايان صفحات، برابر نهادها (معادلات) انگليسي لغات آوردهشده تا شايد گونهاي زبانآموزي به حساب آيد.

 

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

درد و درمان

  • 10,000 تومان

  • قیمت بدون مالیات: 10,000 تومان